APV: Za opremanje stočarskih farmi 90.000.000 dinara bespovratnih sredstava

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini  čiji cilj je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u pokrajini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju ovog Konkursa predviđen je ukupan iznos do 90.000.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava – fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, dok minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara. To znači  da će se u razmatranje uzeti prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :

  1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

  1. pravno lice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Na Konkursu mogu da učestvuju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju :

SEKTOR MLEKO

Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1 – 19 mlečnih krava.

Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe.

Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

SEKTOR MESO

Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza, ili manje od 30 priplodnih krmača, ili manje od 100 tovnih svinja, ili od 1.000 – 3.999 brojlera.

Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.03.2021. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog

sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

Ostavite komentar