Od 18. jula prijava za prodaju pšenice Republičkoj direkciji za robne rezerve

 

Republička Direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 200.000 tona merkantilne pšenice rod 2023. godine, domaćeg porekla.

 Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta:

-hektolitarska masa min. 76 kg/hl,

-vlaga maks. 13 %,

– ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%,

– sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

 

 

ČITAJTE I: Robne rezerve: Otkup 200.000 tona pšenice po ceni od 25 din/kg plus PDV

 

 

 

 Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 25,00 d/kg + pdv. Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

 

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Ukoliko Direkcija ne kupi ukupnu količinu merkantilne pšenice od poljoprivrednih gazdinstava iz prethodnog stava, kupovina će se vršiti i od drugih privrednih subjekata.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad. Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 18.07.2023.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do14 časova.

Prednost prilikom prijave na Produktnoj berzi imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Ukoliko privredni subjekat uskladištava merkantilnu pšenicu koju prodaje Direkciji u sopstvenom silosu, a nema zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice sa Direkcijom, prilikom prijave na „Produktnu berzu“ AD, Novi Sad, mora da dostavi:

  • potvrdu kojom potvrđuje da ima u privatnoj svojini 1/1 silos kapaciteta od minimum 5.000 tona, koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom. Takođe, u potvrdi treba da su navedene tehničke karakteristike silosa. Potvrda mora biti izdata od strane akreditovane kontrolne organizacije, koja mora imati važeći sertifikat o akreditaciji kontrolnog tela po standardu SRPS ISO/IEC 17020 (na obrascu Direkcije).
  • uverenje Poreske uprave ministarstva finansija i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave, da je izmirio dospele poreze, doprinose I druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,
  • potvrdu privrednog suda iz sedišta Prodavca, da nad Prodavcem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak i da nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti.
  • potvrdu Agencije za privredne registre da nad Prodavcem nije registrovan postupak likvidacije

Privredni subjekat je u obavezi da Direkciji prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji, dostavi originale navedene dokumentacije koju je prethodno skeniranu dostavio Produktnoj berzi a.d., Novi Sad, prilikom prijave.

Ceo tekst obaveštenja čitajte OVDE

Priredio: Agroportal.rs