Počela je izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Početak rada na izradi ovog Nacrta iniciralo je uvođenje savremenog softverskog rešenja eAgrar. Zakonodavni okvir za uvođenje softverskog rešenja eAgrar u oblasti vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava stvoren je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 114/21). Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju primena ovog sistema uređuje se i u oblasti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

 

ČITAJTE I: Kojim tempom će se isplaćivati subvencije?

 

 

Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvođenje softverskog rešenja eAgrar će omogućiti:

-online registraciju poljoprivrednih gazdinstava;

-pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.);

-online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

-elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

-uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva;

-brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava;

-smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija;

-ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije;

-efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

Pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još  2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Procedura je bila komplikovana, zbog čega su odobravanje i isplata podsticaja kasnili. Obrađivači zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Upravi za agrarna plaćanja bili su u obavezi da za svaki zahtev, odnosno prijavu, podnete u papirnom obliku, ručno provere svaki pojedinačni podatak, upoređujući podatke iz zahteva i dokaznu dokumentaciju, međusobno, kao i sa podacima iz službenih baza i drugih evidencija, da koriste tri različite aplikacije u obradi zahteva, zahtevaju i primaju potrebne ispravke, dopune i izmene zahteva i prijava putem podnesaka i dopisa u papirnom obliku, kao i da štampaju dokumentaciju i arhiviraju veliki broj papira. Gubilo se puno vremena u izradi, donošenju, uručenju i obezbeđivanju dokaza o dostavi papirnih zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, shodno propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije, razmena podataka i dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem eletronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa navedenim propisima.

Imajući u vidu navedeno, poljoprivredni proizvođači neće više morati da pribavljaju papirne isprave sa podacima iz službenih evidencija organa državne uprave, niti da zahteve i dokumentaciju dostavljaju u papirnom obliku putem pošte ili lično na pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, čime se značajno smanjuju troškovi postupka za stranku, u vidu taksi i naknada za izdavanje uverenja, potvrda, drugih isprava i prateće dokumentacije, štampanja i overe papirne dokumentacije, poštanskih troškova, troškova prevoza, itd.

 Sa druge strane, službenici Uprave za agrarna plaćanja neće više morati da sakupljaju, prekucavaju i ručno upoređuju i obrađuju podatke sadržane u više papirnih dokumenata, od kojih se većina već nalazi u elektronskim bazama organa, već će sve potrebne podatke imati na jedinstvenom elektronskom mestu, čime se postiže efikasan i ekonomičan postupak i otklanjanje najvećeg problema u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se ogleda u velikim kadrovskim i tehničkim kapacitetima Uprave za agrarna plaćanja potrebnim za ručnu obradu velikog broja zahteva i prijava, a koji su u krajnjoj liniji prouzrokovali veliki vremenski period potreban za pravilnu obradu svih zahteva i prijava, te samim tim i kašnjenje u prijemu, obradi, odobravanju i isplati podsticaja.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, takođe se precizira da pojmovi nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obuhvataju i obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugih nepoljoprivrednih aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.).

Time se značenje navedenih izraza upotrebljenih u ovom zakonu usaglašava sa značenjem ovih izraza propisanim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službenom glasniku RS”, broj 114/21).

Dalje, u pogledu obaveza korisnika podsticaja propisanih odredbama člana 10. osnovnog zakona, ovim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju precizira se da je korisnik podsticaja dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana.

Zatim, u cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u stočarstvu.

Najzad, umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, u iznosu do 6.000 dinara po hektaru, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisuju se minimalni iznosi podsticaja, i to za premiju za mleko u minimalnom iznosu od 10 dinara po litru mleka, odnosno u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, za svaku budžetsku godinu Vlada propisuje posebnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i da najkasnije do 8. marta 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu podsticaji@minpolj.gov.rs

Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju preuzeti – OVDE

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede