PRAVILNIK o podsticajima za investicije u unapređenje proizvodnje u stočarstvu

 

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu „Službeni glasnik RS“, br. 48 od 22. juna 2018, 23 od 29. marta 2019, 78 od 29. maja 2020, 119 od 10. decembra 2021.

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje I maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije;

2) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u stočarstvu;

3) nova mašina i oprema jeste oprema, mašina i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;

4) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

5) primarna poljoprivredna proizvodnja u stočarstvu jeste proizvodnja: mleka (kravljeg, ovčijeg i kozijeg), mesa (tov junadi, proizvodnja junećeg/goveđeg mesa u sistemu „krava – teleˮ, proizvodnja prasadi za tov, tov svinja, uzgoj ovaca, koza, brojlera i tovnih ćurki u svrhu proizvodnje mesa), konzumnih kokošijih jaja, meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i priprema, distribucija i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

6) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

7) živina jesu: brojleri, tovne ćurke i kokoške nosilje.

*Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. ovog pravilnika obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

3) kojom se štiti dobrobit životinja;

4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

6) za pčelarstvo;

7) za mužu;

8) za držanje, odgoj i tov živine.

*Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 4.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Prilogu – Tabela: Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu (u daljem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta, odnosno objekata;

6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Član 6.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Lice iz stava 1. tač. 2)–4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre nije:

1) registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) brisana je (vidi član 1. Pravilnika – 23/2019-21);

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija iz stava 1. tačka 6) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Lice iz stava 1. tačka 7) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2019

**Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 7.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) brisana je (vidi član 4. Pravilnika – 78/2020-31)

7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2019

Član 8.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) u zavisnosti od vrste proizvodnje i predmeta zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na poljoprivrednom gazdinstvu ima:

(1) za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, do najviše 19 krava,

(2) za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, objekat upisan u, Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo,

(3) za investicije koje se odnose na pčelarstvo, od pet do 1.000 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu,

(4) za investicije koje se odnose na proizvodnju mesa, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu,

(5) za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, ukupni kapacitet objekta za držanje kokošaka nosilja u eksploataciji do 4.999, upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojimuređuje veterinarstvo.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2019

**Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 9.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava napodsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 10.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 6–8. ovog pravilnika. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u roku određenim javnim pozivom iz člana 9. ovog pravilnika, na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opremeza unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u _ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 3. ovog pravilnika pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Član 11.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjava o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od

strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.

Dokumentacija iz stava 1. tač. 1)–5) ovog člana mora biti izdata u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana potreban je i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 3. ovog člana potreban je i popunjen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, koji dostavlja podnosilac zahteva.

Ako je podnosilac zahteva srednja škola, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, potrebno je i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Ako je podnosilac zahteva naučnoistraživačka organizacija pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, potreban je i akt da je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost. Ako je podnosilac zahteva crkva ili verska zajednica, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana potreban je i akt o upisu u Registar crkava i verskih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravde.

Ako podnosilac zahteva obavlja proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, proizvodnjuž  mesa ili konzumnih kokošijih jaja, potrebna je i kopija rešenja o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

*Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 12.

Dokumentaciju iz člana 11. stav 1. tač. 6)–8), stav 3. i st. 5–8. ovog pravilnika, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

*Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 13.

 

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 14.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom ovog pravilnika ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 11. stav 1. tač. 1)–5) ovog pravilnika koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata posle podnošenja zahteva iz člana 10. ovog pravilnika, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 15.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 11. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Brisan je raniji stav 5. (vidi član 7. Pravilnika – 78/2020-31)

*Službeni glasnik RS, broj 119/2021

Član 16.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 17.

Korisnik podsticaja namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, i pridržava se drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 18.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-116/2018-09

Ostavite komentar