Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi – Mera 3

 

Svaka investicija koja je predmet zahteva za odobravanje projekta može da se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 3 utvrđeni su u Listi prihvatljivih investicija i troškova (u okviru Pravilnika). Investicije i troškovi koji će biti prihvatljivi u toku određenog poziva biće precizirani u samom tekstu svakog javnog poziva. Prihvatljive investicije se određuju prema meri, prema sektoru i prema tipu (izgradnja, oprema, mehanizacija).

 

ČITAJTE I: Objavljena konačna rang lista za Četvrti javni poziv – IPARD Mera 3

 

 

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 3 su:

– izgradnja (izgradnja, građenje, dogradnja) ili poboljšanje (rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija) nepokretne imovine u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

– kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući kompjuterske programe koji omogućavaju proizvodne procese

– opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja (u okviru Pravilnika). U ovaj iznos ulazi i trošak izrade poslovnog plana.

Prihvatljivi trošak je trošak sprovođenja finansirane aktivnosti (nastao u svrhu nabavke robe, radova ili usluga) i mora da se odnosi na isplate koje izvrši podnosilac zahteva, odnosno korisnik IPARD podsticaja.

Dokazuje se računima i drugim računovodstvenim dokumentima u skladu s važećim propisima.

Prihvatljivi trošak se izračunava kada se od ukupnog iznosa prihvatljive investicije odbije iznos neprihvatljivih troškova, u koje spada i porez na dodatu vrednost (PDV). Navedeni troškovi smatraju se prihvatljivim do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja.

Maksimalni iznos opštih troškova određuje se u skladu sa IPARD programom, zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje metodologiju utvrđivanja referentnih cena (cena investicije/dela investicije koja se utvrđuje na osnovu tržišne cene i služi za utvrđivanje osnovice za obračun IPARD podsticaj) uključujući obračun prihvatljivih opštih troškova.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 
 

Neprihvatljivi troškovi:

-porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)

-carine, uvozne i druge dažbine

-kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva

-kazne, finansijski penali i sudski troškovi

-troškovi poslovanja (tekući troškovi, troškovi vezani za zaposlene i slično)

-polovna mehanizacija i oprema

-bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi

-troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi

-doprinosi u naturi – svaka roba, rad ili materijal uložen od strane podnosioca. Na primer, ako podnosilac zahteva samostalno izradi poslovni plan, upotrebi sopstveni rad i materijal pri izgradnji predmetnog objekta i sl., ne može obezbediti prihvatljivi račun i ne može ove trškove prikazati kao prihvatljive troškove za koje se ostvaruje pravo na podsticaje

-troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa

-nabavka predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga

-nabavka predmeta investicije gotovinskim plaćanjem

Izvor: PSSS Srbije

Piše: Dejan Stefanović

Ostavite komentar