Raspisan Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća

 

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Za bespovratna sredstva mogu da konkurišu mladi poljoprivrednik/ca starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom, bračni parovi i patneri u vanbračnoj zajednici kao i samohrani roditelji.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Za šta su namenjena bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Bespovratna sredstva NISU namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Koliki je maksimalan iznos i kako novac stiže do korisnika?

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.

Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom. Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke.

Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava.

Koje uslove treba da ispunjava seska kuća?

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje; da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima; da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima; da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, bez tereta; da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole; da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti; da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora kao i da ne postoje nerešeni imovinskopravni odnosi.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2a, 11 070 Novi Beograd ili predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom- NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu

ivana.glisanovic@mbs.gov.rs;  damir.taljai@mbs.gov.rs  i milos.djokic@mbs.gov.rs  ili na broj telefona 011 311 7633 i 011 311 08 54.

Piše: J.Bajšanski

 

Ostavite komentar