RFV: Razvoj turizma preko nove konkursne linije za dugoročne kredite

Od početka 2021. godine Razvojni fond AP Vojvodine je odobrio skoro 300 miliona dinara kredita. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima su najinteresantnije bile kreditna linija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i kreditna linija za kupovinu mehanizacije, dok su privrednici najviše interesovanja pokazali za kreditnu liniju za investicije u privredi.

Razvojni fond AP Vojvodine uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve i ulaže napore kako bi svoje proizvode što bolje približili potrebama krajnjih korisnicima. Upravo iz tog  razloga Fond vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom. To je dovelo do toga, da osim 12 konkursnih linija otvorenih ove godine za registrovana poljoprivredna gazdinstva i privrednike, Fond razvije još jednu kreditnu liniju. Uvidevši da se sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava i privrednika okreće ka turizmu kao grani poljoprivrede i privrede, Fond je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam izbacio na tržište konkursnu liniju za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansirane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Osnovni cilj razvoja ove kreditne linije je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi  unapređenja turističke ponude AP Vojvodine. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za: izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i za opremanje turističkih i ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Visina bespovratnih sredstava iznosi do 8 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda ili  do 12 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda, ukoliko je reč o ženi kao nosiocu komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnici preduzetničke radnje, odnosno da  u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice

Kreditna linija je do 7 godina, do 12 meseci period mirovanja i kamatna stopa u rasponu od 1-3%.

Sve dodatne informacije o ovoj  konkursnoj liniji, se mogu videti  OVDE , ili pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.

Ostavite komentar