Robne rezerve: Kupovina 30.000 tona merkantilne pšenice rod 2024.

 

Republička direkcija za robne rezerve na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj:339-5911/2024 od 04.07.2024.godine, a radi ostvarivanja bilansnih potreba i strateškog nivoa zaliha merkantilne pšenice, vrši kupovinu do 30.000 tona merkantilne pšenice rod 2024. godine, domaćeg porekla,  po sledećim uslovima

 

ČITAJTE I: Žetva pšenice poranila, zalihe velike, a zarada?

 

I Kvalitet merkantilne pšenice

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

Foto: Agroportal.rs

II Cena i plaćanje

Cena merkantilne pšenice je 24,00 d/kg + pdv.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

III Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 20 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Merkantilna pšenica koja se kupuje od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Foto: Agroportal.rs

IV Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad.

Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 11.07.2024.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

VI Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna porodična gazdinstva

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, promeni podataka i obnovi registracije, elektronskom postupanju, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 25/2023, 110/2023, 3/2024, 34 /2024.), a nalaze se u aktivnom statusu.

Foto: Pixabay

VII Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene provere od strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.

NAPOMENA: prilikom prijavljivanja na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad, potrebno je uneti broj namenskog računa koji je upisan u izvodu iz Registra.

Foto: Agroportal.rs

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

-fotokopiju ili odštampani primerak očitane lične karte,

-odštampani elektronski izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o gazdinstvu, overen elektronskim pečatom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za agrarna plaćanja, ne stariji od 5 dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

 Pored navedenog potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje da je izvršena isporuka merkantilne pšenice za račun Direkcije i to:

-potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,

-magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,

-sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.

-elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Izvor: Republička direkcija za robne rezerve