Robne rezerve pozivaju klaničare da preuzmu i prerade 15.000 tovljenika

Republička direkcija za Robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za  klanje i preradu tovnih svinja vlasništvo Direkcije.

Predmet poziva je prikupljnje ponuda zainteresovanih klanica za klanje  do 15.000 tovnih svinja vlasništvo Direkcije i preradu u mesne konzerve – mesni narezak i pašteta.

Kvalitet tovnih svinja u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa  težine od 95-110 kg. Tovne svinje koje se prerađuju, nalaze se kod skladištara Direkcije, na farmama ( privredna društva) i mini farmama ( individualna gazdinstva) i moraju biti u dobroj kodiciji, čiste i bez povreda na telu i propisno obeležene ušnim markicama..

Utvrđeni paritet kod razmene je:

-4 kg tovnih svinja za 1 kg mesnog nareska

-2,75 kg tovnih svinja za 1 kg paštete

Plaćanje: Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet prerade.

Preuzimanje tovnih svinja sa mini farmi (individualna gazdinstva) vrši će se na registrovanim stočnim pijacama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom, a sa farmi ( privredna društva) na samim farmama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom.

Krajnji rok preuzimanja tovnih svinja je do 20.06.2021. godine.

Klanici se priznaje 5% od ulazne težine tovnih svinja u depou klanice. U 5% od ulazne težine tovnih svinja u depo klanice, uključena je usluga klanja i prerade u konzerve ( mesni narezak i pašteta). Pre početka preuzimanja tovnih svinja, klanica sa Direkcijom potpisuje ugovor o preradi tovnih svinja u mesne konzerve ( mesni narezak i paštetu) i čuvanju,  skladištenju i zanavljanju mesnih konzervi iz sopstvene proizvodnje, uz dostavljanje 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa.

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:

-Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 1011- prerada i konzervisanje mesa.

-Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Ponuda  treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

-Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta, PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);

-Rešenje o ispunjenosti uslova za preradu mesa metodom kuvanja izdato od strane Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

-Ponude učesnika javnog poziva koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do petka, 23.04.2021. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju na mejl adresu office@rdrr.gov.rs

Ostavite komentar