SPOS: Obavezna uplata naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Savez pčelarskih organizacija Srbije podseća sva udruženja pčelara da su i ona, kao i druga pravna lica, obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine shodno zakonu i podzakonskim aktima koji uređuju to pitanje.

Pojedinim udruženjima pčelara SPOS-a iz lokalnih poreskih administracija stigla su rešenja kojima im se utvrđuje visina godišnjeg iznosa naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2020. godinu. Udruženja su dužna da utvrđeni dospeli iznos poreske obaveze, pod pretnjom naplate prinudnim putem, plate u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja kao i da se na iznos utvrđene poreske obaveze i akontacija koje nisu plaćene u propisanom roku, obračunava i plaća propisana kamata.

Naime, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara u članu 134. propisuje da je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, pored ostalih, i pravno lice koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i da je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, kao i iznose tih naknada za određene aktivnosti u okviru iznosa propisanih Zakonom utvrđuje Vlada na predlog resornog ministarstva za zaštitu životne sredine. To je i učinjeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada. Označena Uredba propisuje da delatnost udruženja ima mali uticaj na životnu sredinu, te ona kao takva plaćaju iznos naknade shodno tome da li su razvrstana kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Dakle iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine zavisi od procenjene količine zagađenja, odnosno stepena negativnog uticaja na životnu sredinu, koji može biti veliki, srednji ili mali, a koji nastaje obavljanjem aktivnosti pravnog lica.

Stepen negativnog uticaja aktivnosti pravnih lica koje utiču na životnu sredinu određuje se prema pretežnoj delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice ostvarilo najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Na osnovu gore navedenog, ukoliko je udruženjima pčelara dostavljeno rešenje od strane lokalne poreske administracije ostaje im mogućnost da postupite po njima ili ukoliko smatraju da postoji osnov za žalbu, istu izjavite shodno uputstvu o pravnom sredstvu koje se obavezno nalazi na kraju rešenja. A ona udruženja, odnosno odgovorna lica, koja nisu podnela prijavu potrebno je da to učine odmah, čak i ako kasne, jer je to zakonska obaveza, kao i da kontaktiraju organe lokalne poreske administracije u cilju izvršenja zakonom propisanih obaveza kao savesna lica, navodi se na sajtu SPOS-a.

Ostavite komentar