UN: 2021. Međunarodna godina voća i povrća

Generalna skupština UN-a proglasila je 2021. Međunarodnom godinom voća i povrća (IIFV) .
IIFV 2021 je jedinstvena prilika za podizanje svesti o važnoj ulozi voća i povrća u ljudskoj ishrani, sigurnosti hrane i zdravlju, kao i u postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Linije delovanja IIFV 2021
PODIZANjE SVESTI
-Podizanje svesti o tome kako voće i povrće doprinose poboljšanoj ishrani, prehrambenoj raznolikosti i zdravlju; uticati na društvo, ekonomiju i životnu sredinu; i doprinose održivom razvoju;
-Promovisati ciljeve godine i podsticati njegovu integraciju u nacionalne, regionalne i globalne razvojne agende;
-Da podstakne globalnu debatu o različitim aspektima voća i povrća i njihovom doprinosu ciljevima održivog razvoja i drugim relevantnim globalnim konvencijama i smernicama.

STVARANjE I ŠIRENjE ZNANjA
-Da bi se poboljšalo razumevanje načina na koji različiti aspekti prehrambenog sistema voća i povrća doprinose društvu, ekonomiji i održivosti životne sredine u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama i stvorili komunikacione poruke zasnovane na dokazima;
-Promovisati alate i mehanizme za praćenje i merenje pozitivnih i negativnih uticaja različitih aspekata IIFV 2021.

KREIRANjE POLITIKE
-Promovisati politike, zakone i propise zasnovane na dokazima i razmenu dobrih praksi koje unapređuju i maksimiziraju doprinos voća i povrća održivom razvoju, ruralnom ekonomskom rastu i egzistenciji, bezbednosti hrane i promociji raznolike, uravnotežene i zdrave ishrane;
-Da podstakne integrisane i holističke pristupe u adresiranju sistema voća i povrća kroz sveobuhvatne nacionalne politike koje doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja i ciljeva relevantnih globalnih konvencija i smernica;
-Da stimuliše saradnju javnog i privatnog sektora i partnerstva u vezi sa različitim aspektima IIFV 2021, uključujući i istraživanja;
-Promovisati ulaganje u inovacije i razvoj infrastrukture, promovisati potrošnju i održivu proizvodnju voća i povrća i smanjiti njihove gubitke i otpad.

RAZVOJ KAPACITETA I OBRAZOVANjE
-Podržati formulisanje i sprovođenje obrazovnih politika i programa (kao što su programi za ishranu u školama, školski vrtovi, urbani i periurbani vrtovi i vrtovi na krovovima, zdrava radna mesta, obrazovni programi za gubitak hrane i otpad (FLV)) i srodni obrazovni materijal za promociju koristi od proizvodnje i potrošnje voća i povrća, njegovih implikacija na zdravlje i ishranu i druge srodne teme IIFV 2021;
-Da se poboljša integracija obrazovanja o ishrani, ističući važnost voća i povrća, u razvoju kurikuluma u skladu sa Agendom 2030 i SDG-ima;
-Osnažiti zainteresovane strane, posebno žene i mlade, kroz izgradnju znanja i razvoj veština u proizvodnji i rukovanju, preradi, pripremi, marketingu i konzumaciji voća i povrća nakon berbe.

Ostavite komentar