APV: 20 miliona dinara za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021. godinu

1.Cilj konkursa

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

2.Predmet konkursa

Predmet konkursa je:

-podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 hektara i ne većoj od 100 hektara, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

3.Korisnici sredstava

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima  i Zakonom o računovodstvu.

4.Visina sredstava koja se dodeljuju konkursom i objavljivanje konkursa      

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava.

-iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru. 

-iznos sredstava za podršku  podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjaka.

5. Namena za koju se sredstva mogu koristiti

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:

1.Čišćenje terena

2.Izrada nasipa

3.Korekcija krune postojećeg nasipa

4.Iskop materijala, razastiranje i nasipanje

5.Izgradnja obodnog kanala

6.Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta

7.Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu

8.Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala

9.Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju

10.Razastiranje iskopanog materijala

11.Škarpiranje kosina kanala i nasipa

12.Nabijanje nasipa vibroježom

13.Izrada pregradnog nasipa

14.Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvoren do 15.09.2021. godine.

Ostavite komentar