Garancijski fond APV: Konkurs za podržavanje tekuće likvidnosti – “COVID 19”

 

Garancijski fond APV je produženjem roka trajanja konkursa za “COVID 19” do kraja 2021. godine, omogućio zainteresovanim  mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim gazdinstvima lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne.  Ovako obezbeđena sredstva mogu se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava za izmirivanje obaveza prema dobavljačima za nabavljeni materijal, gorivo, sirovine, za dopunu zaliha, za sezonske potrebe, za izmirenje obaveza prema državi, za zarade kao i sva druga plaćanja kojima se omogućava održavanje tekuće likvidnosti, osim za refinansiranje kredita kod poslovnih banaka, Fonda za razvoj i drugih finansijskih organizacija.

Osnovni uslov za izdavanje Garancija, odnosno za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat, u periodu od 15.03.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

 

Uslov koji moraju da ispune podnosioci prijava je da nisu u teškoćama, odnosno  da nad njima nije pokrenut stečajni postupak, da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR), da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Realizacija Konkursa vršiće se preko Garancijskog fonda AP Vojvodine i poslovnih banaka, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

 Pravo učešća  na  Konkursu  imaju  privredna  društva  (mikro,  mala  i  srednja),  preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:

Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

-Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;

-Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

-Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;

-Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene privrednim subjektima, koji svoju poslovnu aktivnost obavljaju na teritoriji APV, a radi obezbeđenja obrtnih sredstava za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Izdavanje Garancije se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

 Fond će odobravati Garancije  za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).

Banka i Fond će odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije  pod sledećim uslovima:

-Iznos odobrenog kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od minimalno EUR 5.000,00 do maksimalno EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;

-Rok otplate kredita: do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejs perioda i do 24 meseca otplate;

-Grejs  period:  do  12 meseci,  koji  je  uključenu  rok  otplate  kredita  (kamata  se  obračunava  i naplaćuje u toku grejs perioda;

-Nominalna kamatna stopa: projektovana kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, odnosno najniža kamatna stopa koju odobri poslovna banka;

-Učešće: u skladu sa poslovnom politikom banke;

-Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun klijenta, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;

-Otplata kredita: po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim anuitetima/ratama i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;

Prijavu na Konkurs, neophodnu dokumentaciju i sve dodatne informacije o ovoj konkursnoj liniji mogu se dobiti na zvaničnoj prezentaciji Fonda www.garfond.rs ili pozivanjem  broja 021 489 37 00 ili u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog Sajma).

 

 

Ostavite komentar