INĐIJA: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2020. godinu, predsednik ove opštine raspisao je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji ove lokalne samouprave za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u 2020. godini.

Ukupan obim sredstava koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznosi 10.000.000 dinara, a novac je obezbeđen Odlukom o budžetu opštine Inđija za 2020. godinu.

Učesnici Javnog poziva mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  1. Da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Javni poziv;
  2. Da bar jedan učesnik Javnog poziva ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija duže od 5 godina;
  3. Supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
  4. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti, osim poljoprivrednog zemljišta do maksimalno 2 hektara, na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Javnog poziva;
  5. Da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik Javnog poziva u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijave na Javni poziv.
  6. Da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
  7. Da Učesnici Javnog poziva u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Učesnici Javnog poziva mogu aplicirati samo sa jednom prijavom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara, odnosno do 50 % od vrednosti nepokretnosti.

Učesnici Javnog poziva ne mogu da otuđe nepokretnost u narednih 5 godina, a ostala pitanja u vezi sa sredstvima obezbeđenja nepokretnosti biće detaljno regulisana ugovorom. Nepokretnost koja se predlaže za kupovinu može da se nalazi na području svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Inđija, osim naseljenog mesta Inđija, nepokretnost koja se predlaže za kupovinu mora biti bezbedna i uslovna za stanovanje, nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova, ne smeju postojati nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti, ne sme biti upisan bilo kakav teret na listu nepokretnosti, a nepokretnost i delovi okućnice moraju biti izgrađeni u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

Informacije i potrebni obrasci za učešće na Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon 022/556060 ili u prostorijama Agencije za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili putem e-mail: arri@indjija.net.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva je 30.09.2020. godine ili do utroška sredstava predviđenih ovim Javnim pozivom.

Izvor: Dobro jutro

Ostavite komentar