Izmena Uredbe o pomoći proizvođačima junadi – 20.000 dinara po grlu

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije covid-19 izazvane virusom sars-cov-2.

Prema ovoj Uredbi pravo na finansijsku podršku kroz otkup tovne junadi ima privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Poljoprivredni proizvođač koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu. Treba da je prijavio vrstu i broj životinja, izvršio obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama. Takođe mora biti vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednog proizvođača po ovom programu su da je tovno june koje je predmet zahteva minimalne težine 500 kg. Zatim da je provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

Maksimalni broj prodatih životinja je 100 junadi ako registrovano poljoprivredno gazdinstvo nije u sistemu PDV-a, odnosno 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a. Pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo može prodati do 500 junadi.

Izvor: Agrosmart

Foto: Pixabay

Ostavite komentar