Kako pripremiti IPARD projekat za ruralni turizam?

U toku su prijave za javni poziv iz IPARD Mere 7, koja se odnosi na podršku investicijama u ruralni turizam u Srbiji, vredan 2,3 milijarde dinara. Intezitet podrške iz IPARD fonda je do 65 odsto, a korisnik može da dobije povraćaj od 5.000 do 300.000 evra po projektu.

Donosimo najčešća pitanja i odgovore iz aktuelnog javnog poziva kako bi zaintresovani za ovaj program podrške mogli što uspešnije i kvalitetnije pripremiti zahtev za odobrenje projekta koji se može predati do 31. oktobra ove godine. Pitanja je objavilo IPARD upravljačko telo.

Da li postoji neko ograničenje u pogledu kapaciteta objekta za smeštaj?

Ograničenje se odnosi na broj individualnih ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj. Potencijalni korisnik može ostvariti pravo na IPARD podsticaj, ukoliko maksimalan broj individualnih ležajeva ne prelazi 30. Ovo se odnosi na sve objekte za smeštaj koje poseduje podnosilac zahteva.

Da li podnosilac zahteva mora biti vlasnik objekta, odnosno zemljišta?

Ukoliko je u pitanju izgradnja objekta (gradnja, renoviranje, adaptacija…), zemljišna parcela mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnosioca zahteva. U slučaju suvlasništva nad parcelom, podnosilac zahteva treba, uz saglasnost ostalih suvlasnika, da pribavi svu građevinsku dokumentaciju isključivo na svoje ime.

Ukoliko je predmet investicije opremanje objekta i ako je podnosilac zahteva:

-fizičko lice – objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva;

-pravno lice (preduzetnik, privredno društvo) prihvatljivo je i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina, počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata. Objekat koji je predmet zakupa, odnosno korišćenja, ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, tj. prava korišćenja.

Da li se iz IPARD fonda može finansirati celokupna vrednost investicije?

Nije moguće finansirati celokupnu vrednost investicije iz IPARD fonda. Podrška se zasniva na tome da se po završetku realizacije investicije uložena sredstva refundiraju u iznosu do 65% ukupnih prihvatljivih troškova, a povraćaj sredstava se može ostvariti samo za onaj deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove.

Šta su to opšti troškovi i kako se računaju?

Opšti troškovi su troškovi koji su nastali za pružanje konsultantskih usluga, izradu studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja. To je jedina vrsta troškova koja se može realizovati pre dobijanja Rešenja o odobravanju projekta, i to u periodu važenja IPARD II programa. Prihvatljiv iznos opštih troškova utvrđuje se u vrednosti do 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije, dok je prihvatljiv iznos za izradu poslovnog plana do 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije (ali ne više od 2.000 evra).

Da li su montažni objekti (za koje nije potrebna građevinska dozvola) prihvatljivi za finansiranje u okviru IPARD Mere 7?

Montažni objekti su prihvatljiva investicija u skladu sa Listom prihvatljivih investicija i troškova, ukoliko podnosilac zahteva i sama investicija ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja („Službeni glasnik RS”, br. 76/2020).

Da li je neophodno da prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekta korisnik (pravno lice) poseduje određenu šifru delatnosti?

Prihvatljivi korisnici za finansiranje iz IPARD fonda kroz Meru 7 su privredna društva (mikro i mala pravna lica) i preduzetnici, koja su osnovana ili obavljaju delatnost u ruralnim područjima. Takođe, pravna lica, istog raspona, osnovana izvan ruralnih područja, prihvatljiva su za podršku, ako se investicije/aktivnosti planiraju u ruralnim područjima. Prilikom podnošenja zahteva za odobravanje projekta nije neophodno da podnosilac koji nema kategorisane objekte za bavljenje ugostiteljstvom ima registrovanu delatnost. Na kraju investicije i prilikom podnošenja zahteva za isplatu, neophodno je dostaviti Rešenje o kategorizaciji objekta, koja se vrši u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

Izvor: Agrosmart

Ostavite komentar