Kite Tehnologije – implementiranje novih, boljih i efikasnijih agrotehnoloških mera

Kiteh satelite JD g5 map

KOMPANIJA KITE JE SVOJU INOVATIVNU VIZIJU PRETOČILA U OSNIVANJE NOVOG DEPARTMANA KITE TEHNOLOGIJE SA ZADATKOM DA SE IMPLEMENTIRAJU NOVE, BOLJE I EFIKASNIJE AGROTEHNOLOŠKE MERE SA CILJEM OPTIMIZACIJE REPROMATERIJALA I RESURSA, KAO I POSTIZANJE RENTABILNIJE BILJNE PROIZVODNJE UZ STABILNE PRINOSE USEVA.

1. Kreiranje granica parcela i baze podataka

 

Granice parcela

Prilikom ulaska u svet precizne poljoprivrede, stručni konsultanti iz KiTeh-a su na raspolaganju od samog početka. Prvi korak koji je potrebno uraditi na ovom putu jeste digitalno kreiranje.

Postoji nekoliko načina da se ovaj korak izvrši, a uz dragoceno iskustvo  konsultanata kompanije KITE DOO, dobićete najoptimalnije rešenje shodno vašim potrebama.

 

Klijenti koji ulaze u svet precizne poljoprivrede dobijaju besplatno korisnički nalog u John Deere Operation Center-u, o čemu se može informisati u KiTeh odeljenju.

 

 

2. ANALIZA I ISHRANA ZEMLJIŠTA

 

Namensko KiTeh vozilo za uzorkovanje zemljista

Zemljištu kao najvrednijem resursu posvećena je najveća pažnja u KiTeh odeljenju. Pre samog otpočinjanja uzorkovanja, klasifikuju se menadžment zone sa različitim rodnim potencijalom.

 

 

 

 

 

 

 

 

KiTeh menadžment zone definišu se na osnovu višegodišnjeg sagledavanja NDVI multispetralnih snimaka, a kao korektivni faktori u obzir se uzima prinos useva, biljni ostaci, pređašnja ishrana organskim đubrivima kao i podatak da li se parcela navodnjava.

Šematski prikaz diferenciranja menadžment zona sa rezultatima pH vrednosti

Uzorci zemljišta se analiziraju u akreditovanoj laboratoriji po evropskim standardima u Mađarskoj. Analiza zemlijšta se radi na 14 elemenata  (humus, mehanički sastav zemljišta, pH, ukupno vodorastvorljive soli, CaCO3, Nmin (NO2-NO3-N), P2O5, K2O, Na, Mg, Mn, S, Zn, Cu.

 

 

 

Program koji KiTeh koristi za obradu rezultata analize, pruža uvid u svaku pojedinačnu menadžment zonu. U odnosu na rezultate i količinu pristupačnih hranljivih elemenata u zemljištu, klijent u vidu VRA mapa dobija preporuku o potrebnoj formulaciji i količini đubriva koju je potrebno primeniti na parceli.

 

 

Rezultati analiza pH vrednosti i sadržaj kalcijum karbonata ukazuju u kojoj meri imaju uticaj na kiselost zemljišta. KITE Tehnologije izrađuju mape i planove kalcifikacije za pet godina unapred, uzimajući u obzir potrebe useva.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa varijabilne prihrane azotnim đubrivom na osnovu Nmin analiza

 

 

 

 

 

Količine mineralnog azota u zemlijštu su podložne sezonskim promenama i zato je potrebno đubriti azotnim đubrivima na osnovu trenutne analize zemljišta. Mape se kreiraju na osnovu trenutnog stanja useva u korelaciji sa NDVI vrednostima. KiTeh odeljenje nudi uslugu uzorkovanja zemljišta za Nmin analize i kreiranje mapa za varijabilnu primenu azotnih đubriva.

 

 

 

 

Kuhn Axis

 

 

 

 

 

Preporuka  za aplikaciju varijabilnih mapa je KUHN AXIS. Sa ovim rasipačem se može distribuirati sa visokom preciznošću  sekcija od jednog metra granulisana đubriva i oplemenjivači zemljišta. U slučaju želje da SE ISPROBA mašina, obratiti se odeljenju Kite Tehnologija.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Setva u preciznoj poljoprivredi

    3.PRECIZNA SETVA

Efikasnost setve kao agrotehničke operacije može se povećati optimizacijom inputa kroz kontrolu sekcija u setvi i pravilnom odlukom u pogledu gustine posejanih biljaka.

 

 

 

 

 

Varijabilna distribucija semena sa različitim sklopom biljaka na parceli zavisi od proizvodnih karakteristika hibrida. Drugi faktor koji utiče na varijabilni sklop biljaka je ciljna mapa prinosa koja proizilazi iz višegodišnje analize vegetacije.

 

 

 

 

Sejalica Monosem Valotera

 

 

 

 

 

Za potrebe varijabilne setve širokorednih useva preporučuje se sejalica Monosem Valoteru sa elektro pogonom svake baterije. Ova sejalica može se  kombinovati i sa Kite Jet mašinom za aplikaciju pesticida i tečnih đubriva. Pored svega navedenog ima niz drugih prednosti. U slučaju želju da SE ISPOROBA MAŠINA, obratiti se odeljenju Kite Tehnologije.

 

 

 

 

 

CENOVNIK UZORKOVANJA I ANALIZE ZEMLJIŠTA

Površina uzorkovanja (ha) Osnovna cena Vaučer
< 100 26 eur/ha /
100-200 26 eur/ha 1.5 e/ha
200-500 26 eur/ha 2.5 e/ha
>500 26 eur/ha 4 e/ha
*cene u tabeli su bez uračunatog PDV-a

U gore pomenute cene usluga ulaze osnovni paket uzorkovanja zemljišta podrazumeva formiranje menadžment zona, uzorkovanje i analizu

* rezultati analize zemljišta su aktuelni narednih 5 godina

* prvobitno kreiranje varijabilnih mapa je uključeno u cenu, svako naredno kreiranje se naplaćuje

Izlazak na teren i stručna podrška KiTeh tima prilikom podešavanja mašina sa VRA tehnologijom, importovanje mapa, podešavanje terminala, kontrola rada i stručni saveti.

John Deere traktor

 

 

 

 

 

 

Kako bi se uspešno odgovorili na visoke kriterijume koje postavlja savremena precizna poljoprivredna proizvodnja počevši od velike količine podataka, visokih zahteva priključaka, softverske kompatibilnosti, podizne moći, protoka ulja, telematske komunikacije, visokog komfora i niza drugih performansi, odlučeno je za najbolje što John Deere pruža iz segmenta manjih traktora, a to je svakako 6R serija. U slučaju žellje da SE ISPOROBA mašina, obratiti se odeljenju Kite Tehnologija.

 

 

 

 

 

 

Tehnologija primene tečnih đubriva i kultivacija useva

Kite JET

 

 

 

 

KITE Jet mašinom koja je proizašla iz matične kompanije KITE ZRT, moguće je aplikovati tečna đubriva uz redove useva tokom vegetacije, a može se koristiti i za varijabilnu primenu potrebnih količina hranljivih materija u svim poljoprivrednim kulturama u skladu sa plodnošću zemljišta.

Proizvođačima SE MOŽE ponuditi KITE Jet uređaj, SA HIDRO POGONOMO, sa VRA tehnologijom, koji aplikuje tečno đubrivo u operacijama obrade zemljišta, setve i kultivacije zemljišta. Združeno sa ovom operacijom, mogu se primeniti i sredstava ZA ZAŠTITU.

 

 

 

Prsklica

Efikasna kontrola korova za širokoredne useve uz primenu KITE Jet uređaja

Herbicid se primenjuje zajedno sa sejalicom u redove posejanih semenki u jednom prohodu čime se u ranoj fazi posejanim kulturama pruža prednost u odnosu na korovsku vegetaciju.

 

 

 

Takođe prilikom  međuredne kultivacije u kombinaciji sa međurednim kultivatorom mogu se tretirati korovi u zoni posejanih redova, a mehanički otklanjati korovi u međuprostoru redova. Količina pesticida koja se tretira u trakama je svega 40 % od količine koja bi se upotrebila u  konvencionalnoj primeni po celoj površini.

 

 

4. ZONALNO TRETIRANJE

 

Zonalno prskanje

Zonalno tretiranje je svrsishodno kada se korovska vegetacija, bolest ili štetočina javljaju u oazama ili tragovima na parceli.

Nakon monitoringa parcele od strane KiTeh stručnjaka dobija se odgovarajući format mape, koja se može upotrebiti za zonalno prskanje traktorskim prskalicama, samohodnim prskalicama ili dronovima za hemijski tretman.

Drugi slučaj primene zonalnog tretmana jeste u slučaju vodoleži ili određenih izolacija na parceli koje je potrebno izostaviti od tretmana.

KiTeh tim nakon poslatih mapa izlazi na teren kako bi se pomoglo operateru u implementaciji kompletne tehnologije.

 

 

 

Prskalica JD M 732l

Prskalica John Deere M732i IMA prednost kontrola svake dizne. TAKO i ovu mašinu proizvođači imaju mogućnost da iznajme ili kupe za namene zonalnog prskanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treffler drljaca

 

Treffler drljača sa opružastim prstima pruža veliku mogućnost podešavanja, kako preciznog podešavanja radne visine, tako i centralnog podešavanja ugla i pritiska radnih organa na zemljište, tako da je  moguće zameniti tretman herbicidima pre setve, posle setve a pre nicanja i u početnim fenofazama porasta biljaka”.

 

 

 

 

 

 

 

5. Upravljanje površinskim vodama – 3D odvodnjavanje

Sve ekstremnija prostorna i vremenska distribucija padavina dovodi do lošijih uslova ravnoteže vode na obradivom zemljištu, što predstavlja značajne izazove za biljnu proizvodnju.

KiTeh usluga korišćenja i upravljanja površinskim vodama sastoji se od sofisticiranog procesa procene, planiranja i kreiranja kanala od strane KiTeh stručnjaka, upotrebom sofisticiranog softvera i opreme. Nakon kreiranja kanala, konsultanti KITE Tehnologija će pružiti odgovarajuće savete oko održavanja višegodišnjih 3D kanala.

Glavni cilj je da se površinska voda kanališe, a zatim odvede sa parcele ili zadrži u kreiranim kanalima. U zonama oko površinskih voda, usev će imati veći rodni potencijal, jer zadržavanje vode u kanalu snabdeva usev prekopotrebnom vlagom u sušnom periodu.

6. Agrometeorologija i navodnjavanje

Ikonica 1

Za preciznu poljoprivredu, od suštinskog značaja je da poljoprivrednici koriste podatke koji su vezani za njihov region. Jedna vrlo bitna informacija jeste lokalno merenje meteoroloških podataka. KITE je postavio i počeo sa tržišnim plasmanom agrometeoroloških stanica, koje služe za merenje ključnih parametara potrebnih za poljoprivredu kao što su: padavine, temperature vazduha, relativna vlažnost vazduha, brzina i smer vetra, vlažnost i temperatura zemljišta na dubini od 55 cm (5-15-25-35-45-55 cm) , radijacija i vlažnost lista.

Ikonica 2

KITE mreža meteoroloških stanica beleži podatke u korelaciji zemljište-biljka-atmosfera, koji služe kao osnova za precizno navodnjavanje. Zahvaljujući senzoru zemljišta prikupljaju

Merna stanica

se podaci sa različitih tačaka i u korelaciji sa fenofazom biljke, kreira se preporuka za neophodnom količinom vode u datom trenutku.

KITE Tehnologije proizvođačima može pružiti sledeće usluge:

–   učitavanje osnovnih podataka o navodnjavanju u aplikaciju

–   instalacija stanice za merenje gubitka vode na tipičnim tačkama polja

–   tumačenje rezultata algoritma za navodnjavanje

–   podrška za planiranje navodnjavanja

 

 

 

 

7. Monitoring agrotehnologije i analitika

 

Monitoring agrotehnologije A

Za inovativnu poljoprivrednu kompaniju, interpretacija i analiza podataka dobijenih u poljoprivredi je od posebnog značaja i može se sprovesti korišćenjem različitih metoda. Proizvođačima se

pruža mogućnost da uz  pomoć departmana KiTeh provere kvalitet  bilo koje od svojih  operacija na polju, efikasnost bilo koje operacije sa varijabilnom primenom (u vezi sa semenom, đubrivima ili pesticidima) ili čak kako se žetva odvija u polju.

 

 

 

 

Monitoring agrotehnologije B

Pored agronomske analize podataka, može se pratiti i stanje mašina, pa se tako može proceniti i efektivnost izvođenja određenih operacija i pružiti izveštaj o radu mašine.

Prostorna analiza agronomskih operacija omogućava ne samo terensku već i analizu troškova i prihoda unutar menadžment zona, što može biti osnova za donošenje pametnijih odluka u narednoj godini (razvoj agrotehnologije, kapitalna ulaganja, kupovina repromaterijala itd.).

 

 

 

Nebojša Balać Dejan Brankov Dragan Milunović Akoš Feher
Menadžer odeljenja  KITE Tehnologije Stručni saradnik za održivu biljnu proizvodnjuu Preciznoj Poljoprivredi Stručni saradnik za

održivu zaštitu bilja u Preciznoj Poljoprivredi

Specijalista za Preciznu Poljoprivredu
062 801 58 93 063 443 685      063 446 305 063 291 834

 

 

KITE DOO Novi Sad,
Međunarodni put 162 A
21233 Čenej, Novi Sad; 021 400 525
office@kitedoo.rs; www.kitedoo.rs