Konkurs za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine

 

Za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs čiji cilj je ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1.Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa,

2.Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina,

3.Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina,

4.Nabavka opreme za punjenje vina,

5.Nabavka opreme za rakiju.

 

 

ČITAJTE I: APV: Za navodnjavanje 370 miliona dinara

 

 

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 55.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica  mlađe od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije)

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, arazmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2022.godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu i to:

1.Preduzetnik– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2.pravno lice:

– privredno društvo – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;

– zemljoradnička zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

– složena zadruga – nosilac registrovanog komercijalnog  poljoprivrednog gazdinstva

 

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

 

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi sekretarijatu sledeću dokumentaciju:

  • Zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava
  • original račun za nabavku predmetne investicije. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
  • otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
  • dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke;
  • fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
  • fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
  • jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2022. godine;

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 
 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNjUVINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 12 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Priredila: Jasna Bajšanski

 

Ostavite komentar