Konkursi Uprave za poljoprivredno zemljište

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. Godini.

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) Komasaciju (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi);

2) Nabavku nove opreme za navodnjavanje;

3) Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;

4) Stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.

Radovi na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja izvršiće se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.

Izuzetno, komasacija (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi) i  stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta  u skladu sa namenom, prema odredbama ovog Konkursa, izvršiće se na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik sredstava za izvođenje radova na novim investicionim i drugim ulaganjima na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta može da bude:

1) Jedinica lokalne samouprave,

2) Fizičko lice,

3) Naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,

4) Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,

5) Privredno društvo,

6) Preduzetnik,

7) Zemljoradnička zadruga.

Za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom jedinica lokalne samouprave može da podnese prijavu na Konkurs do 12. maja 2021. godine.

Za nabavku nove opreme za navodnjavanje prijave na Konkurs podnose se do 24. maja 2021. godine, kao i za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja.

Podnošenje prijava za stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom je do 10. maja 2021. godine.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za poljoprivredno zemljište

  1. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom:  Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2021. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2021. godini

(NE OTVARATI)

ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati ime  i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/ 3281 – 541, 011/ 3348-046 i 011/ 3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Foto: Pixabay

Ostavite komentar