Ministarstvo za brigu o selu: Raspisan Javni konkurs za stare, novoformirane, turističke, zanatske i socijalne zadruge

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci prijave na Javni konkurs mogu biti:

  1. Stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ Agencija za privredne registre, do kraja 2016. godine;
  2. Novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar Agencije za privredne registre od početka 2017. godine, pa sve do momenta raspisivanja Javnog konkursa
  3. Zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom – pružanje usluga smeštaja i ishrane odnosno turističke zadruge, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar Agencije za privredne registre, do momenta raspisivanja Javnog konkursa;
  4. Zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti – zanatske zadruge, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar Agencije za privredne registre, do momenta raspisivanja Javnog konkursa;
  5. Socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa – osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe, sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar Agencije za privredne registre, do momenta raspisivanja Javnog konkursa.

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva, povećanje broja zadruga, razvoj zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i stvaranje mogućnosti da zadruga svojim poslovanjem doprinese održivom razvoju lokalne zajednice.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara.

Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava uključuje i porez na dodatu vrednost.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu od Republike nižem nivou vlasti, a jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti zadruzi na poseban namenski dinarski podračun otvoren kod Uprave za trezor. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra o dodeli bespovratnih sredstava i u roku propisanim Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine zadružnu svojinu zadruge i ista ne mogu biti otuđena u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu, u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Projektne aktivnosti za čiju realizaciju su namenjena bespovratna sredstva su:

1) Nabavka živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim za nabavku muških goveda;

2) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

3) Nabavka opreme za preradu mleka i mesa;

4) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

5) Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kao i podizanje matičnih zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje;

6) Nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

7) Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

8) Nabavka opreme za pčelarstvo;

9) Nabavka opreme za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe;

10) Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta nabavkom montažnih objekata- tipskih kuća brvnara, vajata, bungalova, po principu ključ u ruke, letnjikovaca, nabavka opreme za zabavni park za decu – ljuljaške, klackalice, penjalice, kućice za decu i ostalo, kao i pripremni građevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata;

11) Troškovi opremanja smeštajnih kapaciteta – nabavka nameštaja, sanitarija, opremanje kuhinje sa pripadajućom belom tehnikom;

12) Nabavka opreme, mašina i alata za izradu zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti.

Napomena: Bespovratna sredstva za nabavku dobara iz tačke 10,11. i 12. dodeljivaće se kao državna pomoć male vrednosti- DE MINIMIS, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs  do 24.05.2021. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte – NE OTVARATI.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs  i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.

Piše: J. Bajšanski

Ostavite komentar