Ministarstvo zaštite životne sredine: Novac za reciklažu otpada

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2020. godinu.

Na Javni poziv mogu se prijaviti operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija

Podsticajna sredstva po ovom Javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u visini iznosa koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, što predstavlja konačnu finansijsku obavezu Ministarstva prema korisnicima sredstava.

Podsticajna sredstva obračunavaju se u sledećim iznosima:

-Za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine –18.390 dinara po toni;

-Za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606 dinara po toni;

-Za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10 dinara po kilogramu, osim za otpadna jestiva ulja;

-Za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5 dinara po kilogramu, osim za otpadna jestiva ulja;

-Za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;

-Za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera –145,50 dinara po kilogramu;

-Za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona –010,00 dinara po toni;

-Za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414 dinara po toni;

-Za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme, kao sekundarne sirovine, prema u zavisnosti od vrste otpada

Podsticajna sredstva ne dodeljuju se za tretman EE otpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada, a u skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2021. godine.

Prijave se podnose na obrascima:

„Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za godinu”, i „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine za godinu proizvođača plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona”.

Prijave se podnose u pisanoj i elektronskoj formi.

Korisnik podsticajnih sredstava je u obavezi da otvori poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, shodno odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolodovanog računa trezora kod Uprave za trezor, na koji će se izvršiti uplata podsticajnih sredstava.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom koja je propisana ovim javnim konkursom dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2020. godinu”.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: razvoj.zivotnasredina[at]ekologija.gov.rs

Kontakt osoba: Violeta Ćulafić, telefon: 011/2856-544

Izvor: Dobro jutro

Foto: Unsplash

Ostavite komentar