Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

 

Nakon berbe voćare očekuje niz poslova. Na prvom mestu je unos NPK-a đubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i početak zimske rezidbe.

Za redovno rađanje voćaka potrebno je uspostaviti i stalno održavati uravnotežen odnos između vegetativnog porasta i plodonošenja. Ova ravnoteža može biti poremećena iz raznoraznih uzroka što dovodi do poremećaja u ekonomici proizvodnje. U ponovnom uspostavljanju narušene ravnoteže rezidba može imati znaćajno mesto.

Nega nakon berbe

Alternativna rodnost može biti rezultat pojedinačnih i grupnih činilaca ali je manje više vezana za period razvoja voćke. Sklonost ka alternativnom rađanju izraženija je kod rodnih sorata i kod sorata kasnije epohe sazrevanja kao i kod starijih zasada. Klimatske nepogodnosti takođe mogu biti uzrok u poremećaju uspostavljene ravnoteže. U godinama kada dolazi do izmrzavanja cvetnih pupoljaka ili kada imamo loše vremenske uslove u momentu oplodnje dolazi do pojačane vegetativne aktivnosti a sve to na štetu diferenciranja cvetnih pupoljaka za narednu vegetaciju. Primenjena tehnologija gajenja vrlo često je jedan od uzroka neredovnog rađanja. Nedovoljna obezbeđenost vodom u sušnim reonima i nedovoljna ishrana mogu smanjiti vegetativni prirast a time i količinu roda u narednoj godini.

Alternativna rodnost voćaka

Kod sorata jabuka u godinama obimnog roda treba radikalnije smanjiti broj formiranih rodnih grana uklanjanjem slabo razvijenih i previše bujnih. Istovremeno ostaviti i dovoljno jednogodišnjih umereno bujnih letorasta koji će se tokom vegetacije pripremiti za rod u sledećoj godini. U godini slabijeg cvetanja i zametanja prilikom rezidbe ostaviti sve rodne grane a sa bujnih rodnih grana ukloniti jake letoraste i time poboljšati zametanje i opterećenje rodom.

Kao zaključak može se reći da su poremećaji ravnoteže i periodična rodnost jedan od osnovnih faktora ekonomske opravdanosti proizvodnje voća. Ponovno uspostavljanje ravnoteže se postiže pravilno određenim intezitetom osnovne rezidbe, smanjenjem ili povećavanjem doza azotnih đubriva a u slučajevima prevelike bujnosti i primenom odgovarajuće letnje rezidbe.

PSSS Srbije

Izvor: Agro Info Net

Ostavite komentar