Organska materija zemljišta i humus (1. deo)

 

Organska materija je jedan važan izvor azota za organsku proizvodnju.

Organska materija se obično deli na aktivne i pasivne komponente, a razumevanje ovih komponenti može pomoći u primeni znanja o kruženju organske materije na organsku plodnost zemljišta (Horvath et al., 2002; Stevenson, 1994).

Razlaganje organske materije iz biljaka i životinja pod uticajem zemljišnih mikroorganizama i faune dovodi do stvaranja humusnih materija koje čine više od 70% oraganske materije. Ovaj humus je zrelija frakcija i otpornija je na razlaganje i može trajati stotinama godina.

 

 

ČITAJTE I: Obaveze poljoprivrednih proizvođača po Pravilniku o kodeksu dobre poljoprivredne prakse

 

 

Pasivna komponenta se velikim delom sastoji od humusa ili teške frakcije i utiče na ukupne fizičko-hemijske osobine zemljišta. Žetveni ostaci sa visokim odnosom C:N, kao što su slama ili stabljike kukuruza, sporo se razlažu prilikom ugradnje i češće se pretvaraju u humus.

Foto: Pixabay

Podizanje nivoa humusa u zemljištu je dragoceno kao dugoročni izvor hranljivih materija, a takođe i zato što poboljšava mnoga fizička i hemijska svojstva zemljišta povezana sa poboljšanjem strukture zemljišta.

Foto: Pixabay

Različite vrste i strukture mikroorganizama zastupljenje su u proizvodnji organske materije.

  • GLJIVE (Penicillium frequentans, Aspergillus fumigatus, Trichoderma viride)
  • BAKTERIJE (Bacillus, Micrococcus, Corynebacterium, Nocardia), Actinomycetes (Aktinobakterije )
  • Fiksiranje azota počinje u onom momentu kada cijanobakterije i neke nesimbiotske zemljišne bakterije (vrste roda Azotobacter, Clostridium, Chlorobium) apsorbuju atmosferski azot. Simbiotske bakterije iz roda Rhizobium se nalaze u simbiozi sa ćelijama korena leguminoza (grahorica, detelina, pasulj, soja, itd.) i u sadejstvu sa njima takođe vrše fiksaciju atmosferskog azota.
  • Amonifikacija podrazumeva proces razlaganja organskih molekula koja sadrže azot (proteina, pirimidina, purina) do amonijaka. Sposobnost amonifikacije imaju gljive i mnoge aerobne i anaerobne bakterije.
  • Nitrifikacija je proces pretvaranja amonijaka u nitrate. Nitrifikacija je specifična za vrste roda Nitrosomonas i Nitrobacter  i predstavlja oksido-redukcioni proces koji se odvija u dve etape pri čemu se oslobađa energija:

 

NH3 + 1½O2     Nitrosomonas      NO2– + H2O + H+

 

NO2- + ½O2      Nitrobacter      NO3

  • Denitrifikacija je proces suprotan nitrifikaciji (dolazi do redukcije nitrata, preko nitrita, do amonijaka ili azota). Sposobnost denitrifikacije je karakteristika vrste Thiobacillus denitrificans kao i mnoge vrste roda Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, itd.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Teško je povećati ukupni nivo organske materije za više od 1% u intenzivnim sistemima gajenja povrća sa ostacima koji sadrže malo ugljenika/azota, ali čak i skromni dobici organske materije u ovim zemljištima značajno poboljšavaju sposobnost razmene katjona, kruženje hranljivih materija i dostupnost hranljivih materija. Godišnje stope razlaganja organske materije u većini zemljišta ne prelaze 2% do 5% (Paul i Clark, 1996), ali organska materija je ipak važan izvor hranljivih materija u sistemima organske proizvodnje.

Autor: Danijela Žunić, PSS Sombor