Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je do 30. juna 2021.

Podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji su uvećani 550% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, što iznosi 26.000 dinara/hektaru.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice

koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3.maja do 30.juna

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara

Uz zahtev se dostavlja:

– kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,

– u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje je sastavni deo Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju „Službeni glasnik RS“, broj 31/18, 23/19,20/20, 44/21

Ostavite komentar