Raspisan Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo rešavanjem stambenog pitanja, povećanje broja stanovnika u selima, smanjenj prosečne starosti stanovništva u selima, povećanje stope nataliteta i poboljšanje demografske strukture u selima i pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu, ciljevi su ovog Programa.

Ko su podnosioci prijave?

Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Načini isplate sredstava

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava.

Uslovi za konkurisanje 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:

 1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom ovim Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs);
 2. Da su državljani Republike Srbije;
 3. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 4. Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
 5. Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
 6. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
 7. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
 8. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
 9. Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Pored svih obaveznih uslova za učešće na Javnom konursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova:

 1. Žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice;
 2. Poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije;
 3. Žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu;
 4. Obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
 2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
 3. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
 4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, bez tereta;
 5. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
 6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
 7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora kao i da ne postoje nerešeni imovinskopravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova.

Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta.

 Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti i ista mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti.

Način dostavljanja prijave

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2a, 11 070 Novi Beograd ili predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom- NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021.godine.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu http://www.mbs.gov.rs/index.php 

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs ; damir.taljai@mbs.gov.rs  i milos.djokic@mbs.gov.rs  ili na broj telefona 011 311 7633 i 011 311 08 54.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE http://www.mbs.gov.rs/doc/konkursi/tekst-javnog-konkursa-seoske-kuce.pdf

Foto: Agroportal – znanje je moć

 

Ostavite komentar