Robne rezerve: 10.000 tona merkantilne ovogodišnjeg roda za 5.555 tona semenske pšenice

 

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne ovogodišnjeg roda za 5.555 tona semenske pšenice u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske.

Kvalitet: Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu mora biti domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Neophodno je da bude zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta:

-hektolitarska masa min. 76 kg/hl,

-vlaga maks. 13%,

-ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks.0,25%,

-sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

Cena: 22,35 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne

berze Novi Sad, na dan 28.07.2021. godine.

Isporuka: na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

 Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 30.09.2021. godine.

Semenska pšenica rod 2021. godine

Količina: 5.555 tona, sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:

SIMONIDA u količini od  1.550 tona

POBEDA u količini od 1.100 tona

ILINA u količini od 150 tona

ZVEZDANA u količini od 500 tona

NS 40 S u količini od 1.200 tona

RENESANSA u količini od  655 tona

OBALA u količini od 200 tona

FUTURA u količini od  200 tona

Semenska pšenica, koja se isporučuje iz razmene, je roda 2021.  godine. U pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu

Rok isporuke: najkasnije do 05.09. 2021. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2021 godine.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 11.08.2021. godine, do 11.časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI“, na adresu – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a.

Otvaranje ponuda će se obaviti 11.08.2021. godine u 12 časova, u sali br. 654 na VI spratu.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona: 011/3238-997, lice za kontakt Zoran Mićić.

Izvor: Agroportal – znanje je moć

Ostavite komentar