U aprilu IPARD poziv za izgradnju farmi, na vreme se pripremite

Poziv iz Mere 1 IPARD programa koji se odnosi na izgradnju i opremanje farmi, kao i za nabavku mehanizacije za stočarsku proizvodnju očekuje se u aprilu ove godine, ako bude po planu IPARD javnih poziva za 2021. S obzirom na to da je reč o zahtevnim projektima, budući investitori bi trebalo da krenu sa pripremom za realizaciju. Poziv će obuhvatiti širok spektar investicija za koje se iz IPARD fonda može dobiti podrška do 65 odsto ili do 70 odsto za ulaganja u planinskim područjima. Prihvatljivi su troškovi izgradnje skladišnih kapaciteta, hladnjača, podizanja i opremanja voćnjaka, plastenika, postavljanje sistema za navodnjavanje… U saradnji sa konsultantskom agencijom Smart IPARD donosimo najvažnije informacije u vezi sa investicijama u izgradnju i opremanje farmi:

Pravo na IPARD podsticaje za izgradnju farmi imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.  Dakle, mogu da konkurišu i preduzeća – mikro, mala i srednja, pod uslovom da imaju registrovana gazdinstva.

Lista prihvatljivih troškova po sektorima je obimna i obuhvata veliki broj investicija. Raspisivanje javnog poziva iz mere Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava očekuje se početkom aprila ali tome će prethoditi objavljivanje pravilnika koji se odnosi na tu meru. Pod uslovom da ne bude izmena pravilnika donosimo osnovne informacije o uslovima konkurisanja. Inače, za ovaj poziv iz IPARD fonda, koji će osim izgradnje i opremanja objekata obuhvatiti i nabavku poljoprivredne mehanizacije, izdvojeno je najviše para do sada – 6,6 milijardi dinara. Povraćaj, u zavisnosti od vrste ulaganja, ide i do milion evra.

U sektoru mleka biće dozvoljena izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući objekte za mužu, osemenjavanje, smeštaj mašina i opreme… Takođe, izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku, izgradnja ograda oko farme, unutrašnje putne mreže…Preko IPARD-a moći će nabaviti i oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, mašine za transport i skladištenje stočne hrane… Uključena su i specijalizovana vozila za transport sirovog mleka.

U sektoru mesa dozvoljena je izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, objekata za čuvanje stočne hrane, podne rešetke, oprema za prasilišta, tovilišta… Takođe, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, prikolice za prikupljanje sena, mešaone za pripremu stočne hrane…

Za odobrenje projekata u sektoru mesa neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond, to jest objekat kapaciteta:

-do 1.000 goveda na kraju investicije;

-do 1.000 ovaca ili koza na kraju investicije;

-do 400 krmača na kraju investicije;

-do10.000 tovnih svinja na kraju investicije;

-do 50.000 brojlera po turnusu na kraju investicije.

Oni koji imaju više životinja od toga mogu da konkurišu samo za izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

U sektoru mleka mogu da konkurišu oni koji u registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond, odnosno do 300 mlečnih krava, obeleženih i u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Oni koji imaju više od 300 mlečnih krava, ostvaruju pravo na odobravanje projekta samo za investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Važećim pravilnikom za Meru 1 propisani su posebni uslovi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa koji predviđaju da podnosilac zahteva za IPARD podsticaje u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), kao i da ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta:

-do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza,

-i/ili 400 krmača,

-i/ili 10.000 tovnih svinja,

-i/ili 50.000 brojlera po turnusu.

Za prijavu stočnog fonda i dobijanje HID broja gazdinstva u registru koji vodi Uprava za veterinu neophodno je da na gazdinstvu postoje odgovarajuće životinje. Ovaj HID broj gazdinstva sa odgovarajućom vrstom i brojem životinja prijavljuje se zatim i u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, nadležni organ rešenjem utvrđuje kapacitet objekta.

Kako se u konkretnom slučaju radi o tovnim grlima čiji broj se menja u toku godine, za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa potrebno je da podnosilac zahteva ima objekat navedenog kapaciteta odgovarajuće vrste životinja. U trenutku kontrole zahteva na licu mesta kapacitet ovog objekta ne mora biti popunjen, s tim da se broj grla u navedenom objektu u toku godine proverava i uvidom u odgovarajuće isprave o kretanju životinja i službene evidencije nadležnih veterinarskih organa. Pri tome, broj životinja u konkretnom slučaju mora da se kreće u okviru navedenih granica propisanih Pravilnikom.

Ovde treba napomenuti da je za razliku od navedenih posebnih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa, u sektoru mleka propisan samo uslov u pogledu broja mlečnih krava bez obzira na kapacitet objekta, što konkretno znači da podnosilac zahteva u svakom trenutku tokom postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mleka mora da ima propisan broj mlečnih krava.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobravanje projekta:

1.Obrazac zahteva

2.Izvod Agencije za provredne registre (obrazac dostavljaju samo preduzetnici, privredna društva i zadruge)

3.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne jedinice lokalne samopurave prema prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva (preduzetnici uverenje dostvljaju i na osnovu JMBG i na osnovu PIB-a)

4.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnih jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije (dokument se dostavlja samo u slušaju da se mesto investicije razlikuje od mesta prebivališta, odnosno setišta podnosioca zahteva Preduzetnici uverenje dostavljaju i na osnovu JMBG i na osnovu PIB-a)

5.Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne Poreske uprave (Preduzetnici uverenje dostavljaju na osnovu JMBG i na osnovu PIB-a)

6.Poslovni plan na propisanom obrascu u pisanoj i elektronskoj formi (sastavni deo usluge konsultantske agencije)

7.Poreski bilans (PB2) za prethodnu finansijsku godinu (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstvena, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)

8.Bilans uspeha za godinu koja predhodi godini u kojoj je podnet zahtev (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)

9.Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar za godinu koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev (potpisan/overen od strane podnosioca zahteva)

10.Popis pokretne i nepokretne imovine na dan podnošenja zahteva (potpisan/overen od strane podnosioca zahteva)

11.Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar za godinu koja predhodi godini u kojoj je podnet zahtev (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)

12.Kartice ja nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva (ovaj dokument dostavljaju privredo društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)

13.Dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede

– diploma, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili

– diploma, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili

–  diploma, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi I potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno I izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za ispaltu IPARD podsticaja

– ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno objavom na obavezno socijalno osiguranje (na najmanje 3 godine a u slučaju da je Ugovor istekao I dokaz o odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja)

(podnosioci zahteva koji su upisani u Registru u svojstu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine ne moraju dostaviti navedenu dokumentaciju pod tačkom 13.)

14.Ponudu, odnosno tri ponude za svaku pojedinačnu investiciju/trošak (ovo je sastavni deo usluge konsultanstke agencije)

15.Račun za nastali opšti trošak (račun izdaje konsultantska agencija)

16.Sertifikat o organskoj proizvodnji (ukoliko se bavite organskom proizvodnjim)

  1. Kuprešanin

Izvor: Agrosmart

Ostavite komentar