Vi pitate, mi odgovaramo – Kako registrovati mlekomat?

Naš čitaoc Dragan Maksimović iz okoline Ljiga postavio nam je pitanje koje uslove treba ispuniti da bi se postavio mlekomat. Isto interesovanje ima i Đorđe Preković iz sela Misaca kod Aranđelovca. Đorđe se prošlog meseca obratio Ministastvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i od Uprave za veterinu dobio odgovor koji prenosimo u celosti.

ODGOVOR UPRAVE ZA VETERINU                                                  

Mlekomat predstavlja opremu za skladištenje i hlađenje sirovog mleka koje se isporučuje direktno krajnjem potrošaču/kupcu, na temperaturi od + 40C.

Do sada u Republici Srbiji nije postojala registracija ove vrste uređaja, iz razloga nezainteresovanosti kupaca, nepovoljne epizotiološke i epidemiološke situacije u zemlji (tuberkuloza, bruceloza, gde je termička obrada mleka jedina mera smanjenja rizika od bolesti), neodgovarajućeg kvaliteta mleka, nedostatka zakonskog osnova, zahtevnih procedura samokontrole, kao i visoke cene takvog mleka.

Međutim, ukoliko smatrate da bi postavljanje ovakve opreme imalo prednosti za unapređenje proizvodnje mleka na gazdinstvu čiji ste vlasnik, obaveštavamo Vas sledeće:

I Objekat/oprema mora da ispunjava uslove:

 1. Pravilnika o uslovima higijene hrane (Sl. glasnik RS, br 73/10) koje se odnose na:
 • higijenske mere,
 • ispunjavanje mikrobioloških kriterijuma,
 • uslova u pogledu kontrole temperature hrane i održavanja hladnog lanca,
 • pripreme plana uzorkovanja,
 • pripreme procedura za opštu primena postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti,
 • dokumentacije koja se odnosi na datum muže, rok upotrebe sirovog mleka, evidencije postupaka čišćenja, dezinfekcije i verifikacije postupaka, kao i mere koje će se preduzete u slučaju pojave rizika zbog neusaglašenosti mleka.
 • prostori i automati za prodaju moraju da budu smešteni, konstruisani, izgrađeni i higijenski i tehnički održavani na način kojim se sprečava rizik od kontaminacije, a naročito rizik od kontaminacije koja potiče od životinja i štetočina.
 • površine koje dolaze u kontakt sa hranom moraju da budu glatke, perive i izrađene od netoksičnog materijala otpornog na koroziju, koji se lako čisti i dezinfikuje.

II Sirovo mleko koje se stavlja u promet mora da ispunjava uslove propisane članovima:

 1. Pravilnika o veterinarsko sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i uslovima higijene hrane životinjskog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 25/2011, 27/2014) i to za:

 

Životinje od kojih se dobija sirovo mleko ne smeju da pokazuju:

 1. bilo kakve simptome zaraznih bolesti prenosivih na ljude putem mleka;
 2. da su dobrog opšteg zdravstvenog stanja, ne pokazuju znake bolesti koja bi mogla dovesti do kontaminacije mleka i koje ne boluju od bolesti kao što su infekcija polnih organa koja je praćena iscedkom, enteritis praćen prolivom i temperaturom ili prepoznatljiva upala vimena;
 3. da nemaju ranu, odnosno ozledu na vimenu koja bi mogla da ima uticaj na mleko i kolostrum;
 4. da im nisu davane nedozvoljene supstance ili proizvodi i koje nisu bile podvrgnute nedozvoljenom tretmanu, ili kod kojih su, ako su im davane dozvoljene supstance ili proizvodi, ispoštovan period karence za te supstance ili proizvode, a u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje monitoring određenih supstanci i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog porekla.
 • Uslovi za mužu i transport su sledeći:
 1. Tokom prevoza sirovog mleka od farme do mlekomata, mora da se održava hladan lanac; prilikom prijema na odredište, temperatura mleka ne može da bude viša od + 100C, a temperatura čuvanja u mlekomatu mora da se održava do + 40C.
 2. Muža, odnosno rukovanje sirovim mlekom može da se obavlja ako su obezbeđeni uslovi u pogledu higijene lica koje obavlja te poslove, tako što to lice treba da ima odgovarajuću čistu radnu i zaštitnu odeću i mora da održava visok stepen lične higijene, uključujući i pranje šaka i podlaktica. U blizini mesta muže mora da postoji odgovarajuća oprema za pranje ruku.

Uslove za sirovo mleko:

Mleko koje se kao sirovo prodaje krajnjem potrošaču, mora ispunjava uslove u pogledu broja somatskih ćelija i ukupnog broja mikroorganizama kao i mleko prve kategorije:

 • Ukupan broj bakterija na temperaturi 30C (po ml) 100 000 (*),
 • Broj somatskih ćelija (po ml) 400 000 (**);

Napomena: (*) promenljiva geometrijska sredina u toku dvomesečnog perioda, sa najmanje dva uzorka mesečno; (**) promenljiva geometrijska sredina u toku tromesečnog perioda, sa najmanje jednim uzorkom mesečno.

III Zakon o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS, br 41/09)

S obzirom da se bavite proizvodnjom i prometom mleka, kao hrane kao subjekat u poslovanju hranom, odgovorni za ispunjenje uslova za poslovanje hranom na osnovu Zakona o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS, br 41/09).

U članu 15. Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS, br. 41/2009), utvrđeno je da subjekat u poslovanju hranom, koji se bavi proizvodnjom, preradom i prometom hrane, mora da bude upisan u Centralni registar u kome se vode podaci o „odobrenim“ objektima (objekti za klanje životinja, rasecanje i preradu mesa, preradu mleka i ribe i dr, kao i određeni objekti za promet) i podaci o „registrovanim“ objektima, odnosno objektima koji se upisuju u Centralni registar, na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom, odnosno bez prethodnog utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti), gde bi pripadao i „mlekomat“.

Nakon ispunjenja svih navedenih uslova, potrebno je da potvrdu o upisu u Centralni registar i pripremljenu dokumentaciju utvrđenu napred navedenim propisima, dostavite nadležnom inspektoru, koji će vršiti nadzor nad mestom prometa sirovog mleka.

Redakcija Agroportal-a

Ostavite komentar