Pravilnik o podsticajima za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

 

 

ČITAJTE I: PRAVILNIK o podsticajima za investicije u unapređenje proizvodnje u stočarstvu

 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) biljne kulture jesu: žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, aromatično i lekovito bilje, povrće, cveće, voće i grožđe, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji biljnih kultura;

3) nova mašina i oprema jeste mašina, oprema i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;

4) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

5) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

6) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije.

Podsticaji iz člana 1. ovog pravilnika obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;

2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti i grada, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) navodnjavanje biljnih kultura.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podsticajima se ne nadoknađuju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;

5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;

6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;

7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);

8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;

7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Lice iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2) (brisana)

3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Lice iz ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako:

1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;

2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 65.000 dinara;

3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;

4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) (brisana)

7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

U  Registru mora da  ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,

(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,

(3) do 2 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),

(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),

(6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

2) Je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura.

Lice iz stava 1. ovog člana, izuzetno ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura iz člana 3. tačka 7) ovog pravilnika, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 
 

Dokumentacija iz  ovog pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

 

 

 

 

Ostavite komentar