Voćke je potrebno zaštiti od bolesti

Višednevni kišni period može stvoriti povoljne uslove za infekcije različitim prouzrokovačima bolesti. Na lokalitetima gde vremenski uslovi budu dozvolili, pre najavljenih padavina, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

U zasadima koštičavog voća (breskva, šljiva, višnja, trešnja) koji se nalaze u fazama cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

U zasadima bresaka i nektarina koji su u fazi precvetavanja  i zametanja plodova, u cilju suzbijanja tripsa (Thysanoptera), preporučuje se primena insekticida Laser (spinosad) u koncentraciji 0,04%. Preporuka je da se tretman obavi samo u sortimentu koji se nalazi u fazama precvetavanja gde nema prisustva oprašivača.

Ovi štetni organizmi su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom i ograničavajući faktor prilikom izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, jer se pojedine vrste kao što je kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) nalaze na listama karantinskih štetnih organizama pojedinih zemalja gde se izvozi naše voće i povrće.

Na belim lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registruju se visoke brojnosti ulova odraslih jedinki crne šljivine ose (Hopolocampa minuta)  i žute šljivine ose (Hoplocampa flava). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ovih štetočina u tek zametnute plodove šljive preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida (vidi preporuku Regionalnog centra Kragujevac).

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i formiranja plodova i u kojima više nisu prisutni polinatori!

U zasadima jabuka, u cilju sprečavanja primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) preporučuje se primena kombinacije kontaktnih i sistemičnih fungicida:

Delan 700 WG, Shanon (ditianon) 0,07% ili Galileo, Fiesta (ditianon) 0,75-1 kg/ha ili Alcoban (ditianon) 0,5-0,75 kg/ha + Pyrus 400 SC, Pehar (pirimetanil) u količini 1 l/ha.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha), kao što su Ajdared, Jonagold, Jonagored i drugi  i gde su u predhodnim vegetacijama registrovani simptomi pepelnice, preporučuje se i primena nekog od registrovanih fungicida: Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha ili Stroby DF, Lunar, Asena  ( a.m. kresoksim-metil) u koncentraciji 0,02%.

Ostavite komentar