Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Zrenjanin, na lokalitetima Lukićevo, Kumane i Hetin, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od početak bokorenja do treće stablo vidljivo (BBCH 21 – 23).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 5% do 8% biljaka.

Na lokalitetima Lukićevo, Mihajlovo i Hetin, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 22). Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na području rada Ragionalnog centra Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12-14).

Obilaskom parcela i vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na do 2% biljaka. Niske temperature, uz prisustvo mraza, u prethodnom periodu, dovele su do smanjenja brojnosti ovih štetočina. Vremenske prilike koje se prognoziraju u narednom periodu nepovoljno će uticati na dalji razvoj i širenje navedenih štetočina.

Vizuelnim pregledom useva nisu uočeni simptomi bolesti, niti aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ozimog ječma i ukoliko se registruje brojnost glodara koja prelazi prag štetnosti (10 do 50 aktivnh rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primena neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka, postavljanjem istih u rupe. Nakon njihove primene, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

Na terenu Regionalnog centra Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazi početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).
Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

Usevi ozime pšenice se, na lokalitetima Sremska Mitrovica i Šašinci, nalaze u fenofazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime ječma i pšenice nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na području delovanja Regionlnog centra Negotin usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od četiri do pet lista razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae), jer je hladno vreme sa pojavom snežnog pokrivača uticalo na smanjenje njihove populacije. Kako se i u narednom periodu prognoziraju slični vremenski uslovi, dalji razvoj i širenje ovih štetočina biće usporeno.

Prilikom vizuelnih pregleda useva nisu uočeni simptomi bolesti.

Obilaskom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ovi glodari su polifagne štetočine koje se hrane zrnevljem, klijavim semenom, zelenim nadzemnim i podzemnim delovima biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ozime pšenice i ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa za poljsku voluharicu), primena rodenticida u vidu registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih strnih žita se nalaze u početnim fazama bokorenja (BBCH 21-23), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5% do 60% biljaka.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano na usevima ozimih strnih žita.

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina i mladih zasada registruje se prisustvo glodara, poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura. Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka.

U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos. U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.
Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

Tekst i foto: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar