Zrenjanin: Bespovratno 2.000.000 dinara za razvoj ženskog preduzetništva

 

Gradonačelnik Zrenjanina raspisao je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja  ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 2.000.000,00 dinara. 

 Pravo za podnošenje prijava na osnovu Programa na Javni poziv imaju:

  1. Mali i mikro privredni subjekti i preduzetnice, koje kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

– da je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom, odnosno  u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor) upisana u APR-u,

– da su registrovani na teritoriji grada Zrenjanina,

– da su osnovani ne ranije od 1.11.2019. godine,

– da su pozitivno poslovali u  2020. godini (iskazao neto dobitak);

– da nad njima nije pokretnut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da za iste namene nije konkurisao za bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

– da u bilo kom periodu u toku dve uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

 

ČITAJTE I: Prijepolje: Opština pomaže žene na selu

 

 

  1. Nezaposlene žene evidentirane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Zrenjanin sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina ako:

– registruje privredni subjekat u roku od 10 dana po objavljivanju Rešenja o dodeli sredstava, a pre potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava,

– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

– da im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

– da za iste namene nije konkurisao za bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Finansijska pomoć se odobrava kao jednokratna i bespovratna.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 75% vrednosti ulaganja na osnovu profakture.

Finansijska pomoć se dodeljuje korisnicama jednokratno i nepovratno, u najvišem iznosu do 200.000,00 RSD za privredne subjekte koji će biti osnovani nakon donošenja Konačne liste korisnika sredstava, odnosno 100 000,00 RSD za privredne subjekte koji su osnovani ne ranije od 1.11.2019. godine.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 
 

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2021.godini.

Korisnice dodeljena novčana sredstava mogu rasporediti:

 – do 10% za obrtna sredstva,

 – do 15% za uređenje poslovnog prostora,

 – od 75%  za nabavku mašine/opreme.

 

Rok za podnošenje prijava iznosi 15 dana od dana javnog oglašavanja na zvaničnom sajtu Grada Zrenjanina u delu predviđenom za javne oglase i konkurse (Konkurs je objavljen 12.11.2021.)

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Grada Zrenjanina: http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi.

 

 

Ostavite komentar